Modul matematika Matematika  Seminář z matematiky  Cvičení z matematiky 
Modul českého jazyka Český jazyk a literatura  Seminář z českého jazyka  Cvičení z českého jazyka  Dramatická výchova 
Modul cizích jazyků Anglický jazyk  Německý jazyk  Anglický jazyk II  Německý jazyk II  Cvičení z německého jazyka  Cvičení z anglického jazyka 
Modul přírodovědný Člověk a jeho svět  Zeměpis  Přírodopis  Ekologická výchova  Seminář z přírovědných předmětů 
Modul společenskovědný Dějepis  Člověk a společnost  Seminář ze společenskovědních předmětů  Výchova k občanství a zdraví 
Modul technický Fyzika  Chemie  Svět práce 
Modul informačně technologický Informační technologie  Svět softwaru 
Modul kulturně pohybový Umění a kultura  Tělesná výchova  Sportovní výchova  Volejbal