Modul matematika Matematika  Seminář z matematiky  Cvičení z matematiky 
Modul českého jazyka Český jazyk a literatura  Seminář z českého jazyka    Dramatická výchova 
Modul cizích jazyků Německý jazyk  Anglický jazyk  Konverzace v Aj  Cvičení z anglického jazyka  Příprava na jazykové zkoušky  
Modul přírodovědný Člověk a jeho svět  Zeměpis  Přírodopis  Enviromentalní výchova  Seminář z přírovědných předmětů 
Modul společenskovědný Dějepis  Seminář ze společenskovědních předmětů  Výchova k občanství a zdraví 
Modul technický Fyzika  Chemie  Svět práce  Technicko-výtvarné praktikum 
Modul informačně technologický Informační technologie  Digitální technologie 
Modul kulturně pohybový Umění a kultura  Tělesná výchova  Volejbal